Miljö och kvalitetspolicy

 • Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalie och transportområdet.
 • Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Vi organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.
 • Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön.
 • Vi minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
 • Vi ökar återvinningsgraden av avfall.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vår miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.